Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 mei 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching,
zelfstandige zonder personeel
KvK nummer 30222008
Arthur van Schendelstraat 102
3511 ME Utrecht
info@chrisvanwijk.nl

CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-a en telefoonnummers
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening en de verbetering van haar diensten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching persoonsgegevens uitwisselen.
CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt, met name in het geval van cloudopslag via Microsoft of Google. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten
U heeft het recht om CHRIS VAN WIJK, organisatieadvies, opleiding & coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Chris van Wijk MWO CMC
Arthur van Schendelstraat 102
3511ME Utrecht
06-19180297
info@chrisvanwijk.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Chris van Wijk, organisatieadvies, opleiding & coaching laat dit dan vooral weten.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 mei 2018.